Công ty C.P. Việt Nam

Công ty Cổ phần C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) do Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (gọi tắt là “CPF”), thuộc tập đoàn C.P. Thái Lan, sở hữu và kiểm soát thông qua cơ cấu như sau:

CPF trực tiếp nắm giữ 29,18% cổ phần tại C.P. Việt Nam;
CPF gián tiếp nắm giữ 70,82% cổ phần tại C.P. Việt Nam thông qua việc nắm giữ cổ phần kiểm soát tại C.P. Pokphand Co., Ltd.
C.P. Pokphand Co., Ltd. (gọi tắt là “CPP”) là công ty có cổ phiếu niêm yết tại thị trường chứng khoán Hong Kong. Với mức cổ phần kiểm soát 53,1% do CPF nắm giữ, CPP là một công ty con thuộc CPF và tập đoàn C.P. Thái Lan.

Bằng việc nắm giữ cổ phần kiểm soát tại CPP nêu trên và trực tiếp sở hữu 29,18% cổ phần tại C.P. Việt Nam, CPF kiểm soát hoàn toàn các hoạt động đầu tư và kinh doanh của C.P. Việt Nam.

Ban lãnh đạo tập đoàn CP

Ngài Dhanin Chearavanont, quốc tịch Thái Lan, là chủ tịch cấp cao tập đoàn C.P. Tất cả hoạt động của C.P. Việt Nam do Tổng giám đốc người Thái Lan lãnh đạo và được điều hành bởi đội ngũ người Thái Lan và Việt Nam.

CPF và CPP là các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan (Stock Exchange of Thailand – SET) và Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong (Hong Kong Stock Exchange – SEHK), tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về công bố và minh bạch thông tin của các sở giao dịch chứng khoán nói trên.


Trụ sở chính Tập đoàn CP tại 313 Silom Road, Silom, Bangkok, Thailand

Mọi thông tin về cơ cấu cổ đông, ban điều hành, tài chính … của CPF và CPP đều được công bố và truy cập dễ dàng trên các website của 2 doanh nghiệp này tại các địa chỉ:
CPF: http://www.cpfworldwide.com và CPP: http://www.cpp.hk

Thành viên hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam

EnglishVietnamese