Quy chế & các Điều lệ khác

CÁC QUY CHẾ & ĐIỀU LỆ KHÁC CỦA HIỆP HỘI THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT…

Tổ chức & Hoạt động Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam

TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM I.Cơ…

Hội viên & Tiêu chuẩn hội viên

HỘI VIÊN & TIÊU CHUẨN HỘI VIÊN CỦA HIỆP HỘI THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT…

Quyền hạn & Nhiệm vụ của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam

QUYỀN HẠN & NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM I.…

Quy định chung của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam

QUY ĐỊNH CHUNG CỦA HIỆP HỘI THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM Điều 1: Tên…

Danh sách ban thường vụ & Ban kiểm tra

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI NHIỆM KỲ VI TT HỌ TÊN CHỨC VỤ…

Danh sách Ban chấp hành Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam nhiệm kỳ VI (2021-2026)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI NHIỆM KỲ VI STT HỌ TÊN NƠI CÔNG…

Chương trình hoạt động Hiệp hội Nhiệm kỳ VI (2021-2026)

Ngày 25 tháng 12 năm 2021, Đại hội nhiệm kỳ VI Hiệp hội Thức ăn…

Tổng quan Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam.

Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam là một tổ chức tự nguyện phi…

EnglishVietnamese