Hội viên & Tiêu chuẩn hội viên

HỘI VIÊN & TIÊU CHUẨN HỘI VIÊN CỦA HIỆP HỘI THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM

I.Hội viên của Hiệp hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết, hội viên danh dự:

 • Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, tiêu thụ thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm dịch vụ liên quan đến thức ăn chăn nuôi, có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội, có thể trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội.
 • Hội viên liên kết: Các doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam nếu tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hiệp hội thì sẽ được Ban Chấp hành xem xét kết nạp thành hội viên liên kết của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 • Hội viên danh dự: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam có nhiều đóng góp cho Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, nếu đồng ý thì sẽ được Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét làm hội viên danh dự của Hiệp hội.

II.Tiêu chuẩn hội viên chính thức:

 • Tán thành Điều lệ Hiệp hội;
 • Tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội;
 • Có ý thức xây dựng Hiệp hội phát triển, nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hiệp hội;
 • Đóng liên liễm (hội phí) đầy đủ, đúng kỳ.
 • Hiệp hội khuyến khích các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi ở các địa phương tham gia vào Hiệp hội. Khi tham gia Hiệp hội sẽ có quyền và nghĩa vụ hội viên chính thức của Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội.

III.Quyền lợi của hội viên:

 • Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.
 • Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
 • Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãi đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.
 • Được giới thiệu các tổ chức, công dân để trở thành hội viên của Hội theo quy định tại Điều lệ Hiệp hội.
 • Được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.
 • Được cấp thẻ hội viên.
 • Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
 • Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ của hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền án cử, đề cử, bầu cử Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

IV.Nghĩa vụ của hội viên:

 • Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sác pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội.
 • Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác v các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.
 • Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.
 • Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội,
 • Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.

V.Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra khỏi Hiệp hội:

1.Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên:

 • Các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều a, Khoản 1, Điều 8 Điều lệ này có nguyện vọng trở thành hội viên của Hiệp hội phải có đơn (theo mẫu của Hiệp hội) gửi Ban Chấp hành Hiệp hội.
 • Thẩm quyền kết nạp hội viên mới thuộc Ban Chấp hành Hiệp hội.

2.Thủ tục xin ra khỏi Hiệp hội:

 • Khi muốn ra khỏi Hiệp hội, hội viên phải làm đơn gửi Ban Chấp hành Hiệp hội để xoá tên trong danh sách hội viên.
  Ban Chấp hành xem xét khai trừ hội viên hoạt động trái với Điều lệ và nghị quyết của Hiệp hội hoặc không sinh hoạt Hiệp hội trong 02 (hai) năm liên tục.
 • Ban Chấp hành Hiệp hội quy định cụ thể nội dung, trình tự, thủ tục khai trừ hội viên ra khỏi Hiệp hội.

3.Chấm dứt tư cách hội viên:

a) Tư cách hội viên chấm dứt khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

 • Theo quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội do vi phạm nghiêm trọng Điều lệ, nghị quyết và quy chế của Hiệp hội.
 • Bị đình chỉ hoạt động bởi một phán quyết của tòa án hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Giải thể hoặc phá sản.
 • Không đóng hội phí trong 01 (một) năm không có lý do.
 • Không tham dự 02 (hai) kỳ hội nghị thường niên liên tiếp không có lý do.

b) Hội viên bị chấm dứt tư cách có quyền khiếu nại lên Đại hội và quyết định của Đại hội là quyết định cuối cùng.

EnglishVietnamese