Quy chế & các Điều lệ khác

CÁC QUY CHẾ & ĐIỀU LỆ KHÁC CỦA HIỆP HỘI THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM

I.CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ:

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và đổi tên và giải thể Hiệp hội
Việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; đổi tên và giải thể Hiệp hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về Hiệp hội, nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật có liên quan.

II.TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

1. Tài chính của Hiệp hội
a) Nguồn thu của Hiệp hội:

 • Lệ phí gia nhập Hiệp hội, hội phí hàng năm của hội viên;
 • Thu từ các hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;
 • Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định
  của pháp luật;
 • Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có);
 • Các khoản thu hợp pháp khác;

b) Các khoản chi của Hiệp hội:

 • Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội;
 • Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;
 • Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hiệp hội theo quy định của Ban Chấp hành Hiệp hội phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Chị khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.

2. Tài sản của Hiệp hội:

Tài sản của Hiệp hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Hiệp hội. Tài sản của Hiệp hội được hình thành từ nguồn kinh phí chi Hiệp hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ (nếu có).

3.Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội:

 • Tài chính, tài sản của Hiệp hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hiệp hội.
 • Tài chính, tài sản của Hiệp hội khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Ban Chấp hành Hiệp hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội.

III.KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

1.Khen thưởng:

 • Tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hiệp hội khen thưởng hoặc được Hiệp hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi thưởng theo quy định của pháp luật.
 • Ban Chấp hành Hiệp hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

2.Kỷ luật:

a) Tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của Hiệp hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bản các hình thức:

 • Khiển trách bằng văn bản;
 • Cảnh cáo bằng văn bản;
 • Khai trừ khỏi Hiệp hội;
 • Cách chức đối với lãnh đạo Hiệp hội.

b) Ban Chấp hành Hiệp hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

IV.ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

1.Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội:

Chỉ có Đại hội của Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội phải được trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

2.Hiệu lực thi hành:

 • Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam gồm 8 (tám) Chương, 25 (hai mươi năm) Điều đã được Đại hội lần thứ V của Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2021 thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2017 tại thành phố Bắc Ninh và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
 • Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Hiệp hội, Ban Chấp hành Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện điều lệ này.
EnglishVietnamese