Quy định chung của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam

QUY ĐỊNH CHUNG CỦA HIỆP HỘI THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM

Điều 1: Tên gọi, biểu tượng

 • Tên tiếng Việt: Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam.
 • Tên tiếng Anh: Vietnam Feed Association.
 • Tên viết tắt: V.F.A.
 • Biểu tượng: Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam có biểu tượng riêng, được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2:Tôn chỉ, mục tiêu

Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế và các cá nhân sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, tiêu thụ thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm dịch vụ liên quan đến thức ăn chăn nuôi, tự nguyện thành lập,nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Điều 3:Địa vị pháp lý, trụ sở

 • Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.
 • Trụ sở Hiệp hội đặt tại thành phố Bắc Ninh và văn phòng đại diện đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4:Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

 • Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, tiêu thụ thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm dịch vụ liên quan đến thức ăn chăn nuôi.
 • Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của Pháp luật.

Điều 5:Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

 • Tự nguyện, tự quản.
 • Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
 • Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
 • Không vì mục tiêu lợi nhuận.
 • Tuân thủ Hiến pháp pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
EnglishVietnamese