Quyền hạn & Nhiệm vụ của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam

QUYỀN HẠN & NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM

I. Quyền hạn:

 1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục tiêu hoạt động của Hiệp hội.
 2. Đại dại cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.
 3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định pháp luật.
 5. Tham gia ý kiến vào các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển của Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện, được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật.
 6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.,
 7. Thành lập pháp nhân của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 8. Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động.
 9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức,cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, được nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước giao.
 10. Được gia nhập các tổ chức tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.
 11. Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ:

 1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan tới tở chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, đạo đức, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 2. Hiệp hội là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và cộng đồng xã hội.
 3. Tập hợp, đoàn kết hội viên tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục tiêu của Hiệp hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
 4. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội.
 5. Đại diện hội viên tham gia kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật .
 6. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định pháp luật.
 7. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động của Hiệp hội.
 8. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
EnglishVietnamese